Özal'dan Erdoğan'a... 'TEHLİKELİ GİDİŞAT'

475 izlenme2018-11-16 03:12:38
Reklamlar
SARIZEYBEK: KÜRESEL KÜRDİSTAN SİYASETİ TÜRKİYE İÇİN AĞIR BİR TEHDİTTİR

Te­rör ör­gü­tü­nün tak­tik­le­ri­ni iyi bi­len ko­mu­tan­lardan biri olan emek­li Al­bay Er­dal Sa­rı­zey­bek, “Son dö­nem­de­ki ge­liş­me­ler, Tür­ki­ye­’nin teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yo­r” de­di.

Te­rö­rün zir­ve yap­tı­ğı dö­nem­ler­de Şem­din­li­’de ta­bur ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan, sı­nır öte­si ha­re­kat­la­ra izin ve­ril­me­di­ği için ka­ra­kol­la­rı ba­sı­lan ve 75 şe­hi­di göz­yaş­la­rıy­la mem­le­ket­le­ri­ne gön­de­ren Sa­rı­zey­bek, son günlerde yaşanan olayları yorumladı.

“ULUSLARARASI BİR KÜRT SORUNU YARATILIYOR”

“Ko­ba­ni­’de ya­pıl­mak is­te­nen ne?” so­ru­su­na Sa­rı­zey­be­k’­in ce­va­bı net ol­du:

SÜREÇ İŞLİYOR

“A­dı IŞİD olan bir si­lah­lı ya­pı­nın eliy­le, Su­ri­ye­’nin do­ğu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı bir Kürt so­ru­nu ya­ra­tı­lı­yor. Biz da­ha ön­ce böy­le­si bir oyu­nu Ira­k’­ın ku­ze­yin­de gör­müş­tük. 1988 Ha­lep­çe kat­li­amı ve 1991 Kör­fez Sa­va­şı ile ben­zer du­rum­lar ya­şan­mış, Çe­kiç Gü­ç’­ün oluş­tur­du­ğu tam­pon böl­gey­le hem Kürt so­ru­nu ya­ra­tıl­mış hem de si­lah­lı PKK gü­cü ku­rul­muş­tu. Bar­za­ni­’nin de Özerk Kür­dis­ta­n’­ı kur­ma­sı sağ­lan­mış­tı. 2003’te bir adım da­ha ile­ri gi­di­le­rek si­lah­lı PKK’­yı si­ya­si gü­ce, Özerk Bar­za­ni­’ yi de Fe­de­re Kür­dis­ta­n’­a dö­nüş­tür­dü­ler.

BU TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK TEHDİTTİR”

Bu Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si­’nin (BOP) Gü­ney Kür­dis­tan aya­ğı ol­du. Şim­di ay­nı oyun Ko­ba­ni de­ni­len Su­ri­ye­’nin do­ğu­sun­da oy­na­nı­yor. IŞİD sal­dı­rı­la­rıy­la ön­ce Kürt so­ru­nu ya­rat­tı­lar ve bu­nu dün­ya ka­mu­oyu­nun gün­de­mi­ne çek­ti­ler. Şim­di sı­ra bu böl­ge­de sı­nır­la­rı bel­li bir coğ­raf­ya­da özerk bir ya­pı­nın ilan edil­me­si­ne gel­miş­tir. Bu da BO­P’­un Gü­ney Kür­dis­tan aya­ğı ola­cak­tır. Bu Tür­ki­ye için bir teh­dit­tir.”

“SURİYE’DE STRATEJİ DEĞİŞTİRDİLER”


AB­D’­nin BO­P’­u iş­le­te­bil­mek için Ira­k’­ı iş­gal et­ti­ği­ni, 6 bin Ame­ri­kan as­ke­ri­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni sa­vu­nan Sa­rı­zey­bek, “Bu du­rum ABD ka­mu­oyun­da in­fi­ale yol açın­ca, Su­ri­ye­’de stra­te­ji de­ğiş­tir­di­ler. Doğ­ru­dan ABD mü­da­ha­le­si ye­ri­ne, IŞİD gi­bi ya­pı­la­rı yö­ne­te­rek ay­nı ama­ca ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yor­la­r” yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Kaynak: Erdal Sarızeybek

Önerilen Videolar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'Başbakan' oldu... savaş başladı... 'KİM KAZANDI KİM KAYBETTİ' Erdoğan 'ADAYIM O' dedi... 'YALOVA AKP KARIŞTI' Harekat başlıyor... 'HÜKÜMETE ACİL UYARI' 'ERBAKAN ANKARA'YA GÜLLE GİBİ DÜŞTÜ'

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Görüntüler paylaşıldı!.. ''FRANSA AYAKTA'