'Bu Gidişat Gidişat Değil'

611 izlenme 25 Ekim 2019
Reklamlar
SARIZEYBEK: KÜRESEL KÜRDİSTAN SİYASETİ TÜRKİYE İÇİN AĞIR BİR TEHDİTTİR

Te­rör ör­gü­tü­nün tak­tik­le­ri­ni iyi bi­len ko­mu­tan­lardan biri olan emek­li Al­bay Er­dal Sa­rı­zey­bek, “Son dö­nem­de­ki ge­liş­me­ler, Tür­ki­ye­’nin teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yo­r” de­di.

Te­rö­rün zir­ve yap­tı­ğı dö­nem­ler­de Şem­din­li­’de ta­bur ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan, sı­nır öte­si ha­re­kat­la­ra izin ve­ril­me­di­ği için ka­ra­kol­la­rı ba­sı­lan ve 75 şe­hi­di göz­yaş­la­rıy­la mem­le­ket­le­ri­ne gön­de­ren Sa­rı­zey­bek, son günlerde yaşanan olayları yorumladı.

“ULUSLARARASI BİR KÜRT SORUNU YARATILIYOR”

“Ko­ba­ni­’de ya­pıl­mak is­te­nen ne?” so­ru­su­na Sa­rı­zey­be­k’­in ce­va­bı net ol­du:

SÜREÇ İŞLİYOR

“A­dı IŞİD olan bir si­lah­lı ya­pı­nın eliy­le, Su­ri­ye­’nin do­ğu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı bir Kürt so­ru­nu ya­ra­tı­lı­yor. Biz da­ha ön­ce böy­le­si bir oyu­nu Ira­k’­ın ku­ze­yin­de gör­müş­tük. 1988 Ha­lep­çe kat­li­amı ve 1991 Kör­fez Sa­va­şı ile ben­zer du­rum­lar ya­şan­mış, Çe­kiç Gü­ç’­ün oluş­tur­du­ğu tam­pon böl­gey­le hem Kürt so­ru­nu ya­ra­tıl­mış hem de si­lah­lı PKK gü­cü ku­rul­muş­tu. Bar­za­ni­’nin de Özerk Kür­dis­ta­n’­ı kur­ma­sı sağ­lan­mış­tı. 2003’te bir adım da­ha ile­ri gi­di­le­rek si­lah­lı PKK’­yı si­ya­si gü­ce, Özerk Bar­za­ni­’ yi de Fe­de­re Kür­dis­ta­n’­a dö­nüş­tür­dü­ler.

BU TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK TEHDİTTİR”

Bu Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si­’nin (BOP) Gü­ney Kür­dis­tan aya­ğı ol­du. Şim­di ay­nı oyun Ko­ba­ni de­ni­len Su­ri­ye­’nin do­ğu­sun­da oy­na­nı­yor. IŞİD sal­dı­rı­la­rıy­la ön­ce Kürt so­ru­nu ya­rat­tı­lar ve bu­nu dün­ya ka­mu­oyu­nun gün­de­mi­ne çek­ti­ler. Şim­di sı­ra bu böl­ge­de sı­nır­la­rı bel­li bir coğ­raf­ya­da özerk bir ya­pı­nın ilan edil­me­si­ne gel­miş­tir. Bu da BO­P’­un Gü­ney Kür­dis­tan aya­ğı ola­cak­tır. Bu Tür­ki­ye için bir teh­dit­tir.”

“SURİYE’DE STRATEJİ DEĞİŞTİRDİLER”


AB­D’­nin BO­P’­u iş­le­te­bil­mek için Ira­k’­ı iş­gal et­ti­ği­ni, 6 bin Ame­ri­kan as­ke­ri­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni sa­vu­nan Sa­rı­zey­bek, “Bu du­rum ABD ka­mu­oyun­da in­fi­ale yol açın­ca, Su­ri­ye­’de stra­te­ji de­ğiş­tir­di­ler. Doğ­ru­dan ABD mü­da­ha­le­si ye­ri­ne, IŞİD gi­bi ya­pı­la­rı yö­ne­te­rek ay­nı ama­ca ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yor­la­r” yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Kaynak: Erdal Sarızeybek

Önerilen Videolar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

'Alo Corona Geliyor' Görüntüler Düştü 'Yeni Akın' Tarihi İtiraf 'Akşener Kazanmıştı, İptal Ettirdik' Erdoğan: 'Rusya Karışma, Harekat Başladı'